Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden TofCo.nl

1. Definities
· TofCo: de eenmanszaak TofCo, gevestigd en kantoorhoudende te Waalwijk.
· Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van TofCo wordt gesloten.
· Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van TofCo.

2. Toepasselijkheid
Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met TofCo. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden door TofCo wanneer dan ook toegepast of toegestaan, dienen steeds als slechts incidenteel te worden beschouwd en kunnen nimmer in de plaats van deze algemene voorwaarden treden. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor TofCo niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding
Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege TofCo gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door TofCo schriftelijk of per e-mail anders is vermeld. Alhoewel TofCo de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen TofCo en de (potentiële) opdrachtgever kan (gaan) duiden, kan de opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Een aanbieding of offerte gedaan door TofCo heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn exclusief 19% BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De wederpartij is de prijs verschuldigd die TofCo in enige schriftelijk aanbieding of anderszins het laatst aan de wederpartij heeft medegedeeld. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in de kosten van TofCo, tengevolge van enigerlei voorziening in een collectieve arbeidsovereenkomst, wet, besluit of beschikking van (semi-) overheidswege (buitenlandse overheden daaronder begrepen) van dwingendrechtelijk karakter, dan wel indien buiten de invloedssfeer van TofCo zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van TofCo niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs wordt gehanteerd, verklaart de wederpartij zich reeds nu voor alsdan akkoord met een wijziging van die prijs, die door TofCo aan de wederpartij middels de aanduiding van objectieve maatstaven nader zal worden medegedeeld.

5. Acceptatie
Een overeenkomst komt tot stand tussen TofCo en de opdrachtgever indien de opdrachtgever een aanbieding van TofCo per e-mail of per fax of anderszins schriftelijk accepteert. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling mee instemt dat TofCo een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

6. Levering en leveringstermijn
De door TofCo (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding, ontbinding of enige andere actie jegens TofCo, behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van TofCo. TofCo behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren. De opdrachtgever draagt het risico van de zaken vanaf het moment van verzending vanaf de fabriek (af fabriek).

Indien de opdrachtgever haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door TofCo niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is TofCo gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de opdrachtgever daartoe door TofCo in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van TofCo om van de opdrachtgever vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de opdrachtgever veroorzaakte verhindering in de nakoming door TofCo voortduurt, door de opdrachtgever van TofCo geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl TofCo gerechtigd is van de opdrachtgever vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de opdrachtgever.

7. Transport
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking e.d. bepaald door TofCo, zonder dat TofCo hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

8. Webhosting
Het gebruik van de internetsite die u door TofCo laat hosten, dient gericht te zijn op de presentatie van een bedrijf, vereniging of particulier initiatief op internet. Het gebruik van de site mag niet gericht zijn op het laten downloaden van grote bestanden, bijvoorbeeld in de vorm van geluidsbestanden. De hoeveelheid gegenereerd dataverkeer dient beperkt te worden tot een redelijk niveau.

TofCo heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
· opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van internet;
· opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
· opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
· opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

9. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die TofCo niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat TofCo door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten. Onder overmacht wordt onder meer begrepen:
· bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
· vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van TofCo;
· transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar TofCo toe of van TofCo naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd.

TofCo heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van TofCo opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

Indien TofCo bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is TofCo gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als reeds geleverde of uitgevoerde c.q. leverbare of uitvoerbare delen geen zelfstandige waarde hebben.

10. Betalingsvoorwaarden
De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door TofCo aangewezen bank- of girorekening. De wederpartij zal zich nimmer op korting of verrekening mogen beroepen. Iedere betaling door de wederpartij strekt ten eerste tot voldoening van eventueel verschuldigde kosten, schaden en interesten en daarna tot kwijting van de oudste openstaande vordering. Voor verschillende diensten hanteert TofCo verschillende betalingsvoorwaarden:

Voor domeinregistratie en webhosting geldt dat de verschuldigde kosten bij vooruitbetaling in rekening gebracht en dienen te worden voldaan. TofCo stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Als de factuur niet binnen de door TofCo gestelde termijn wordt voldaan, behoudt TofCo het recht de betreffende diensten (tijdelijk) stil te leggen.

Voor de ontwikkeling van een internetsite worden de volgende betalingsvoorwaarden gehanteerd:
- 50% bij opdracht, te voldoen binnen 8 werkdagen.
- 40% na 1e oplevering (‘lege’ website), te voldoen binnen 14 dagen.
- 10% na 2e oplevering (definitieve plaatsing), te voldoen binnen 14 dagen.

Voor de levering van hard- en software worden de volgende betalingsvoorwaarden gehanteerd:
- 60% bij opdracht, te voldoen binnen 8 werkdagen (artikelen worden pas besteld na deze betaling).
- 40% na levering, te voldoen binnen acht werkdagen.

Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden ontvangen, brengt TofCo een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is (het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet aan TofCo is voldaan) tot aan het moment van incassering.

11. Intellectuele eigendomsrechten webdesign
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom - waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht - toe aan TofCo. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend TofCo daartoe bevoegd. Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van TofCo veranderingen in de definitieve ontwerpen aan te brengen of te laten aanbrengen. Daarnaast is TofCo, tenzij het werk er zich niet voor leent, te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Verder heeft TofCo de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met TofCo, verkrijgt hij daarmee een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot het publiceren van de website op internet. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van TofCo niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

De intellectuele eigendomsrechten kunnen in overleg met TofCo afgekocht worden. Op verzoek zal TofCo hiervoor een offerte opstellen.

12. Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de geleverde zaken wordt door TofCo uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

De wederpartij is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom (nog) bij TofCo berust afgescheiden te bewaren, dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden. De wederpartij verplicht zich:
· op eerste verzoek van TofCo de zaken aan TofCo ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan TofCo of aan de door TofCo aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden te betreden, teneinde de zaken mee te nemen;
· de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van TofCo;
· alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan TofCo op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
· de door eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van TofCo;
· op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die TofCo ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot zaken wil treffen, en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

13. Aansprakelijkheid
TofCo is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar TofCo weinig of geen invloed op kan uitoefenen. TofCo kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met TofCo of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met TofCo.

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is TofCo slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van TofCo voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Opdrachtgever vrijwaart TofCo voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van TofCo.

Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. TofCo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. TofCo is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

Vanwege bovenstaande redenen kan TofCo niet verantwoordelijk worden voor schade die ontstaat uit een eventueel tijdelijk niet-functioneren van een website of e-mailverkeer. Gemiddeld over het jaar zijn onze services echter 99% van de tijd beschikbaar.

TofCo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd materiaal ten behoeve van de ontwikkeling van een website. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan TofCo. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die TofCo als gevolg daarvan lijdt.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die TofCo mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

14. Garantie
TofCo verleent zelf generlei garantie op de door haar geleverde zaken. TofCo verplicht zich wel de bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Onverminderd het voorstaande kan de wederpartij geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen:
· indien de wederpartij wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens TofCo zijn verricht;
· indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;
· indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen;
· indien de wederpartij de zaken heeft verwaarloosd;
· indien de wederpartij de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de wederpartij behoort te komen.

15. Overdracht van rechten en verplichtingen
TofCo is niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, en vice versa.

16. Buitengebruikstelling
TofCo heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens TofCo niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door TofCo gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

17. Reclame
Eventuele klachten omtrent een door de TofCo geleverd product, dienen door de wederpartij terstond aan TofCo schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 8 werkdagen na aflevering te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van deze termijn wordt TofCo geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de wederpartij de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door wederpartij. Reclames geven aan de wederpartij nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. Indien een overeenkomstig het eerste lid van dit artikel gedane reclame door de wederpartij door TofCo wordt gehonoreerd, zal de TofCo tot kosteloos herstel van het geconstateerde gebrek overgaan zonder dat de wederpartij daarnaast van TofCo enige schadevergoeding kan vorderen of gerechtigd is zijn betalingsverplichting jegens TofCo op te schorten.

18. Retourzending
TofCo aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door TofCo op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin TofCo deze zaken aan opdrachtgever afleverde.

19. Ontbinding/beëindiging
De opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn:
· indien de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt;
· indien TofCo goede gronden heeft te vrezen dat de opdrachtgever in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij de aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
· indien de opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
· indien de opdrachtgever overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;
· bij overlijden van de opdrachtgever, wanneer deze een natuurlijk persoon is.

In geval van verzuim van de wederpartij is TofCo gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de wederpartij en/of, door de wederpartij aan TofCo verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of, het eigendomsvoorbehoud in te roepen. In geval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden, blijven de bepalingen betreffende ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

Alle buitengerechtelijke kosten, die in redelijkheid door TofCo dienen te worden gemaakt teneinde, nadat de toestand van verzuim voor de wederpartij is ingetreden, betaling van haar te verkrijgen zijn voor rekening van de wederpartij.

20. Beëindiging huur domeinnaam
De overeenkomst met betrekking tot de huur van een domeinnaam wordt, mits anders overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van twaalf maanden. Na afloop van deze termijn wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met een nieuwe periode van twaalf maanden. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, worden opgezegd.

21. Verhuizing domeinnaam
Gedurende de procedure van het verhuizen van een bestaande domeinnaam naar de server van TofCo, is het vaak onvermijdelijk dat zowel de internetsite als e-mailaccount(s) op het betreffende domein enige tijd onbereikbaar zijn. Afhankelijk van onder meer technische redenen en de medewerking van de oude provider kan dit variëren van enkele uren tot enkele dagen. TofCo zal zich echter inspannen om dit tot een minimum te beperken.

Daarnaast heeft een dergelijke verhuizing tot gevolg dat er een aantal zaken in de configuratie van het systeem van opdrachtgever moeten worden gewijzigd (bijvoorbeeld: wijzigen inloggegevens e-mailaccount). Opdrachtgever dient deze wijzigingen, op aanwijzing van TofCo, zelf door te voeren. Eventuele complicaties hierbij kunnen door TofCo niet worden voorzien, en TofCo kan hiervoor dus ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

22. Wijziging van de voorwaarden
TofCo behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum.

23. Geschillenregeling en toepasselijk recht
Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen TofCo en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Tilburg, nr. 20109277

Uw bestelling
 x 
Winkelwagen is leeg
Is uw domein nog vrij?
Domein :
Controleer alle domeinen
.com
.net
.info
.org
.biz
.co.uk
.eu
.nl